Związek Zawodowy "KADRA" KWK "Jas-Mos"

  • Jastrzębie-Zdrój ul Górnicza 1, pok. 214
  • tel: 032 756 3683
    tel: 032 756 3596
  • e-mail:

KOLEJNE INFORMACJE NARTY 2022

Otrzymaliśmy informacje z biura podróży.
W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniam jak poniżej.
Ubezpieczenie PZU Wojażer, którym Państwo są objęci obejmuje leczenie na wypadek zachorowania za granicą na Covid 19.
 
PROSIMY RÓWNIEŻ O ZABRANIE KART EKUZ  CO W DOBIE DZISIEJSZEJ  SŁUŻBY ZDROWIA BARDZO UŁATWIA KONTAKTY MEDYCZNE WE WŁOSZECH I KORZYSTANIE BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI ZE SZPITALNEJ I AMBULATORYJNEJ  POMOCY MEDYCZNEJ
 
 

W ubezpieczeniu turystycznym PZU Wojażer rozszerzamy odpowiedzialność o zachorowanie na COVID-19.

W umowach ubezpieczenia zawartych od  28.09.2021 r. wszyscy ubezpieczeni podróżujący poza terytorium RP (Europa/świat) otrzymają ochronę ubezpieczeniową na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19.

Z polisą PZU Wojażer nasi klienci mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów leczenia związanych z zachorowaniem na COVID -19 do wysokości kwoty ubezpieczenia KL wg warunków ogólnych.


Postanowienia dodatkowe znajdą się na polisie w poniższym brzmieniu:
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr UZ/307/2019 Zarządu PZU SA z dnia 21 listopada 2019 r.,
zwanych dalej „OWU”, że wyłączenie odpowiedzialności PZU SA, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 23 OWU, nie ma zastosowania w umowach ubezpieczenia dotyczących podróży poza granice RP w przypadku nagłego
zachorowania ubezpieczonego na COVID-19. Ponadto ustala się, że przysługujące ubezpieczonemu na podstawie OWU świadczenia z tytułu nagłego zachorowania na COVID-19 będą realizowane, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa wydanymi przez właściwe władze, dotyczącymi przeciwdziałania epidemii, czyli zwalczania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19.

Pozdrawiam.
 
Adriatyk Tour
Copyright © 2015 - 2024 ZZ KADRA KWK Jas-Mos All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl
Script logo